همیشه از تو نوشتم
از تو گفتم
از تو و احساست

این اولین بار است

که میخواهم

از خودم بنویسم
از خودم حرف بزنم
از خودم و احساسم

من بی تو هیچم.............