من آن محبوس در بندم که تا لحظه مرگ پشت میله های زندگی به انتظار رهایی نشسته است.....