ارامشی مرموز را با حرکات موزون یک صندلی در غروبی سرد برایم به ارمغان آوردی و خودت بی صدا رفتی