رنگ بازی

از رنگهایی که سرخ نبودند
خون ساختی
و آبی را از تمامیت آسمان دزدیدی
حالا بگو
با سبزی روحم چه می کنی