از خدا پرسیدم چرا جدول زندگیم را طوری طراحی کردی که خانه های سیاهش این قدر زیاد باشد؟
خدا پاسخ داد برای اینکه حل جدول برایت آسان گردد.