اولین مجموعه ی شعرم تقدیم به دوستان گرامی. انتشارات فصل پنجم