حالا که تصمیم گرفته ای خودت باشی باید لااقل بدانی چه شکلی هستی ,رنگ کدام لباس شادترت می کند یا با کدام سبک از تنهایی ارتباط عمیق تری برقرار می کنی! تنهایی در کنار سایه های بی سر یا تنهایی در وان حمام یا شاید تنهایی در یک دشت که با ستاره های سفید در شب ارتباط عاطفی دارد؟اصلا تو که هستی که می خواهی خودت باشی؟ شاید یک وزغ از تو باهوشتر یا یک رتیل از تو سخت کوشتر باشد...
هیچ فکر کرده ای اگر آینه نبود تو چه شکلی بودی؟ یا اگر سایه نداشتی از چه فرار می کردی؟ ...........
حالا باز هم می خواهی خودت باشی؟