قسمتی از یک شعربلند

آسمان ستارگانش را در چشم تو قربانی می کند
و تو
فاتح هزار لبخند
به شکوه نگاهت میهمانم می کنی......