نا امیدت نمی کنم

قول میدهم هر روز گلدانهای خالیت را آب دهم

هر روز برای خوابهای آشفته ات لالایی خواهم خواند

تو هم باید قول دهی

هر روز کنار بستر خالی ام آه بکشی

ناامیدم نکن