داستانی کوتاه با بیست کلمه و بیست فعل

رسیدم دیدم رسیده خوابیده بیدارشد دید آمدم خندید خندیدم گفت دیدم رفتی نماندی

خوابیدم آمدی هستم باش بمانم ماندم رفت.سوالسوالسوال